Stanovy

STANOVY RODIČOVSKÉHO SDRUŽENÍ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÝ JIČÍN, TYRŠOVA 1

​Název Aktualizováno​ Dokument ke stažení​
Stanovy rodičovského sdružení (k vytištění)  19.05.2016 .pdf


STANOVY SPOLKU
RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÝ JIČÍN, TYRŠOVA 1, z.s.
1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1.Název
Název spolku : Rodičovské sdružení při Základní škole Nový Jičín, Tyršova 1, z.s. (dále jen Spolek).
1.2. Sídlo
Sídlo spolku:  Nový Jičín, Tyršova  1/144,  PSČ 741 01
1.3  Identifikační číslo
266 11 902
Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle L, vložka 5741
 
2. ČINNOST A CÍLE SPOLKU
2.1.Cíl
Cílem Spolku je podpora a rozvoj školních a mimoškolních aktivit žáků Školy a dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání.
 
2.2. Činnost Spolku
a) podílí se na aktivitách směřujících ke zkvalitnění výchovy a vzdělávání žáků;
b) spolupracuje s orgány státní správy ve školství;
c) podílí se na aktivitách při výchově dětí a na mimoškolních aktivitách;
d) seznamuje vedení školy s náměty a připomínkami rodičů;
e) přispívá škole materiální, finanční i dobrovolnou pomocí;
f) pořádá vlastní akce podporující výchovně-vzdělávací proces;
g) zvyšuje informovanost rodičů a veřejnosti o dění ve škole.
 
3. ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SPOLKU
 3.1. Členství
Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát fyzická osoba starší 18-ti let, která souhlasí se stanovami Spolku. Osoby, které nejsou zákonným zástupcem žáka školy, chtějí-li podpořit naplňování cílů Spolku a souhlasí-li se stanovami Spolku, se mohou stát členy, pokud Rada rodičů školy vysloví souhlas s jejich členstvím.
 
3.2. Práva členů
a) volit a být volen do výboru Spolku,
b) účastnit se jednání Rady Spolku,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky.
 
3.3. Povinnosti členů Spolku
a) dodržovat stanovy Spolku,
b) řádně plnit svěřené funkce a úkoly,
c) aktivně hájit zájmy Spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku a českým právním řádem.
3.4 Zánik členství ve Spolku
a) zánikem Spolku,
b) úmrtím člena,
c) dobrovolným odchodem na základě oznámení, které může být písemnou formou, formou e-mailu Předsedovi Spolku nebo formou ústního prohlášení na schůzi Rady Spolku,
d) vyloučením z rozhodnutí Rady Spolku, poruší-li člen svoje povinnosti dle Stanov.
 
3.5 Seznam členů
1. Spolek vede za účelem evidence svých členů jejich neveřejný seznam. Seznam členů může být veden i v elektronické podobě.
2. Zápisy v Seznamu členů se provádí na základě usnesení členské schůze spolku. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí předseda.
3. V seznamu členů se o členovi vedou minimálně tyto údaje: jméno, datum narození, adresa trvalého bydliště, poštovní doručovací adresa, elektronická doručovací adresa a telefonní kontakt.
4.  Seznam členů je zpřístupněn pouze pro členy spolku, a to v sídle spolku nebo v jiném místě, které určí předseda.
5. Člen uděluje spolku podle zákona o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů podle odstavce 3, a to na dobu jednoho roku od zániku svého členství.
 
4. ORGÁNY  SPOLKU, STATUTÁRNÍ  ORGÁN  SPOLKU
Orgány spolku jsou:   ·  Rada spolku,
                                      · Výkonný výbor spolku ve složení: a) předseda spolku, b) ekonom spolku, c) pokladník spolku,
                                           · předseda spolku.
Statutárním zástupcem spolku je předseda. Jedná jménem spolku navenek samostatně. Statutární zástupci mohou udělit plnou moc k zastupování spolku další osobě.
 
5.  RADA  SPOLKU
5.1.  Nejvyšším orgánem Spolku je Rada, kterou tvoří zvolení zástupci tříd (dále jen Rada).
5.2. Jednání Rady se koná alespoň dvakrát za školní rok a svolává ji Výkonný Výbor písemnou   pozvánkou zaslanou členům Spolku, a to buď na adresu bydliště nebo na elektronickou adresu.
5.3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání Rady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 7 dní před konáním zasedání Rady.
5.4.  Výkonný výbor je rovněž povinen svolat jednání Rady, pokud o to požádá alespoň třetina členů Rady, a to do jednoho kalendářního měsíce od doručení požadavku. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor Radu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné Rady sám.
5.5. Rada je usnášení schopná, pokud je přítomna alespoň třetina zvolených zástupců tříd. Rada může schvalovat rozhodnutí i formou e-mailu.
5.6.  K platnosti usnesení Rady je potřeba:
a)     nadpoloviční většina přítomných členů Rady nebo
b)    nadpoloviční většina  všech členů Rady v případě e-mailového hlasování.
5.7. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných.
5.8. Ze zasedání Rady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány Rady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle Spolku, a to v určených dnech a hodinách.
5.9.  Do výlučné pravomoci Rady patří:
a)     schvalovat, rušit nebo měnit stanovy Spolku,
b)     volit a odvolávat členy Výboru, Rady,
c)     schvalovat závěrku hospodaření a rozpočet na příští období
d)     rozhodovat o zrušení nebo zániku Spolku včetně stanovení zásad a způsobu vypořádání majetku.
 
6. VÝKONNÝ  VÝBOR  A  PŘEDSEDA  SPOLKU, JEDNÁNÍ JMÉNEM  SPOLKU
6.1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti Spolku v období mezi zasedáními Rady. Výbor je odpovědný Radě. Výbor zajišťuje činnost Spolku, při své práci se řídí Stanovami Spolku a schváleným rozpočtem.
6.2. Výbor spolku je tříčlenný a je složen z: a) předsedy spolku, b) ekonoma spolku, c) pokladníka spolku, jeho funkčním obdobím jsou čtyři roky. Každý člen má právo navrhnout novou volbu kteréhokoli člena výboru či celého výboru. V případě, kdy není zvolen nový výbor spolku, zůstává stávající výbor ve výkonu funkce až do zvolení nového výboru. Zástupci do výboru spolku jsou voleni na zasedání Rady spolku, a to každý jednotlivě za konkrétního člena výboru uvedeného pod písm. a), b) a c). Činnost výkonného výboru spolku řídí předseda spolku.
6.3. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.
6.4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
6.5. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci Radě či jiných orgánů Spolku.
6.6. Výkonný výbor zejména:
a)   zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí Rady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich   realizaci,
b)     organizuje a řídí činnost Spolku,
c)     připravuje podklady pro jednání a rozhodování Rady,
d)   dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Spolku, zajišťuje operativní plnění schváleného rozpočtu,
e)     zajišťuje spolupráci s ostatními organizacemi, podniky, úřady a jednotlivci,
f)      zajišťuje archivaci dokumentů dle požadavků zákona, 
g)     určuje pravidla pro styk s bankou, u níž je veden účet Spolku.
h)  schvaluje čerpání finančních prostředků získaných z darů v souladu se záměrem dárce definovaným darovací smlouvou,
i)      schvaluje čerpání finančních prostředků získaných z jiných zdrojů, než jsou příspěvky členů a dary dárců
6.7.  Předseda a ekonom mají podpisové právo k bankovním účtům Spolku, pokladník má podpisové právo k hotovostním příjmovým a výdajovým dokladům.
6.8. Předseda spolku naplňuje rozhodnutí zasedání Rady spolku a výboru, je statutárním orgánem spolku a jedná jménem spolku navenek samostatně. Předseda spolku je zároveň členem výboru spolku. Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou udělit plnou moc k zastupování spolku další osobě.
7. HOSPODAŘENÍ SPOLKU
1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2.   Zdroje majetku Spolku tvoří dary fyzických a právnických osob.
3.  Další zdroje jsou výnosy z akcí, dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů, strukturálních fondů EÚ či výnosy z vlastní činnosti Spolku.
4.  Výši příspěvku rodičů schvaluje na návrh Výboru Rada Spolku. Příspěvek se vybírá jedenkrát ročně, na začátku školního roku.
5.   Spolek hospodaří na základě rozpočtu či provizoria schváleného Radou Spolku.
6.   Způsob využití finančních prostředků spolku je v souladu s článkem 2. Činnost a cíle Spolku.
7.   Finanční prostředky Spolku jsou vedeny na zvláštním účtu, Spolek vede samostatné účetnictví.
8.  O hospodaření Spolku jsou členové seznámeni pravidelně jedenkrát ročně na schůzi Rady.
 
8. ZÁNIK SPOLKU
1.   Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě hlasování nadpoloviční většiny členů Rady Spolku, nebo sloučením s jiným Spolkem, nebo pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění.
2.   Veškerý hmotný majetek včetně finančních prostředků postoupí v případě zániku Spolku, po vyrovnání všech závazků vůči věřitelům Základní škole Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace .
 
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Toto znění stanov v plném rozsahu ruší a nahrazuje dosavadní znění stanov spolku, jehož dosavadní název byl Rodičovské sdružení při Základní škole Nový Jičín, Tyršova 1 a nabývá účinnosti schválením členskou schůzí spolku dne 19.května 2016.
2.   Toto znění stanov představuje přizpůsobení se spolku právní úpravě dle občanského zákoníku.
3.   Stanovy mohou být měněny pouze písemnými změnami schválenými usnesením Rady.
4. Činnost Spolku se řídí příslušnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).
 
 
V Novém Jičíně dne 19.května 2016
               
                                                                                                                            

 
Město Nový JičínErasmus +ocenění žáků jsme partneři nakladatelství Fraus Zastupitelstvo dětí a mládeže - Nový JičínBritish Council - partnerská organizace
 

KONTAKTNÍ INFORMACE

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, p.o.
Tyršova 1, 741 01 Nový Jičín
IČ: 62330136

Tel: +420 556 706 688
E-mail: kancelar@tyrska.cz

Mgr. Magda Trávničková

ředitelka školy
​​​
 

 
 

Přihlásit