Najdete nás na Facebooku


1253 Zemřel král Václav I., nástupcem se stal Přemysl Otakar II.

28.08.2020
Vedení školy
Mgr. Juchelková Hana
​Základní hygienická pravidla:
• od žáků před prvním příchodem do školy nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti
• upozorňujeme zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit
• vstup zákonných zástupců žáků do školy je omezen jen na nutné případy
• u vstupu do budovy školy, v jídelně, v budově družiny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem
• v co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou
a mýdlem, v dávkovači provede dezinfekci rukou, následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole, škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje
• žák má s sebou pro případ potřeby čistou roušku v sáčku
 
Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19:
• Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplníme podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že zajistíme „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistíme pro ně dohled zletilé fyzické osoby
(§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
• Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale budeme těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) budeme volit tento postup:
- příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce - příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy
a není přítomen jeho zákonný zástupce – tuto skutečnost oznámíme zákonnému zástupci neprodleně a informujeme ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu žáka ze školy; pokud toto není možné, budeme postupovat podle následujícího bodu
- příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně žákovi poskytneme roušku a umístíme ho do předem připravené samostatné místnosti nebo  jinak izolujeme od ostatních přítomných ve škole a současně budeme informovat zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy, žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy
Ve všech uvedených případech bude škola informovat zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
• Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.
• Pokud nastane distanční výuka, je pro žáky povinná.
 
  
 
Město Nový JičínErasmus +ocenění žáků jsme partneři nakladatelství Fraus Zastupitelstvo dětí a mládeže - Nový JičínBritish Council - partnerská organizace
 

KONTAKTNÍ INFORMACE

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, p.o.
Tyršova 1, 741 01 Nový Jičín
IČ: 62330136

Tel: +420 556 706 688
E-mail: kancelar@tyrska.cz

Mgr. Magda Trávničková

ředitelka školy
​​​
 

 
 

Přihlásit